De gezondheid van de landbouwer en het milieu beschermen

De belangrijkste doelstelling is de bescherming van de gezondheid van de landbouwer en van het milieu en dat wordt op deze Bayer ForwardFarm bereikt door middel van een combinatie van proactieve beheersmaatregelen om de gezondheid van de landbouwer en de consument te beschermen, de biodiversiteit op het bedrijf in stand te houden en het milieu te beschermen.

Productintegriteit

In duurzame landbouw mogen enkel gecertificeerde, kwalitatief hoogstaande zaden en geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Enkel geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen worden grondig getest op hun efficiëntie tegen plantenplagen, plantenziekten of onkruid en op hun veiligheid voor mensen en het milieu vooraleer ze een officiële goedkeuring krijgen en voor gebruik in de landbouw worden geregistreerd. Voor een veilig en efficiënt gebruik moeten gewasbeschermingsmiddelen conform de instructies van de fabrikant op het etiket worden behandeld en gebruikt. Vooraleer een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt, moet de landbouwer nagaan of het gewasbeschermingsmiddel geschikt is voor het beoogde doel en welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden getroffen. En dat is precies wat Jan en Josse Peeters doen. Bovendien, om te vermijden dat illegale namaakproducten worden verhandeld en gebruikt, mogen gewasbeschermingsmiddelen enkel bij erkende verdelers worden aangekocht. Jan en Josse Peeters weten maar al te goed dat namaakproducten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de landbouwer, voor het gewas en voor het milieu.

Gezondheid van de mens

De beste manier om gewasbeschermingsmiddelen veilig te gebruiken is om tijdens de behandeling ervan altijd aangepaste beschermende kledij te dragen. Voor informatie over de minimale persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, over de teelt zelf, over de toedieningsuitrusting en de manier van toedienen biedt Bayer CropScience een online tool aan onder de naam Dresscode: Dresscode

Milieubescherming

Het risico op verontreiniging van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen is hoofdzakelijk gelinkt aan puntvervuiling bij het manipuleren van producten, bij het vullen van de sproeier en bij het reinigen van de apparatuur. Behalve goede landbouwpraktijken is een adequate oplossing zoals een Phytobac® noodzakelijk om het gecontamineerde rest- en spoelwater te verwerken. Sinds 2012 heeft Hof ten Bosch een aantal maatregelen ingevoerd om het beheer van het afvalwater te optimaliseren, bv. een speciale zone om de sproeier te vullen en te spoelen. Er werd een bioremediatiesysteem, Phytobac® genaamd, geïnstalleerd, alle relevante juridische aspecten worden momenteel bestudeerd en de wetgevende regelgeving is lopende.

Hoe werkt het Phytobac®-systeem

Het rest- en spoelwater, verzameld in een buffertank, wordt in het Phytobac®-systeem verdeeld over een biobed van aarde (70%) en stro (30%). Mogelijke productresten worden biologisch afgebroken en het propere water verdampt. Het stro in de Phytobac® dient om de micro-organismen te voeden en wordt eenmaal per jaar bijgevuld. Dergelijk substraat kan vele jaren worden gebruikt.

Bodemerosie beperken

In samenwerking met de Vlaamse overheid legden Jan en Josse Peeters 7 ha grasbufferstroken aan. Deze stroken voorkomen het afspoelen van de bodem, de voedingsstoffen en de gewasbeschermingsmiddelen die niet op een andere manier worden vastgehouden. Conform de voorwaarden van een vijfjarige gesubsidieerde beheerovereenkomst mogen er op deze grasstroken geen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De grasstroken mogen vanaf medio juli worden gemaaid. Deze optie beperkt de inputkosten, biedt ecologische voordelen en zorgt ervoor dat de voedingsstoffen niet uitspoelen.
BijenHotel

Biodiversiteit verhogen

In samenwerking met Bayer CropScience implementeerden Jan en Josse Peeters de volgende maatregelen om de biodiversiteit te verhogen en de ecologische impact van hun landbouwactiviteiten te beperken: 

  •  Gemengde hagen doen dienst als windscherm voor de boomgaard en verminderen drift bij de bespuitingen.
  •  Bloemenranden bieden continu een bron van pollen van januari tot oktober en creëren zodoende een reservoir voor nuttige insecten en bestuivers.
  •  Gemakkelijk te onderhouden nestkastjes voor kleine vogels die de larven van de fruitmot opeten; en nestelgelegenheden voor grotere roofvogels, zoals valken, buizerds of uilen die zich voeden met ratten en muizen die de fruitbomen kunnen beschadigen. 
  •  Insectenvallen voor de fruitmot laten toe een beeld te krijgen van de plaagdruk en geven aan wanneer er gewasbeschermingsmiddelen moeten worden ingezet.
  •  Schuilplaatsen, zoals blauwe zakken met stro of omgekeerde bekers, voor oorwormen die de larven van de fruitmot opeten.
  •  Feromoonverspreiders die het paargedrag van de fruitmot verstoren.
Copyright © Bayer AG