Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen dient onder alle omstandigheden uiterst zorgvuldig te geschieden. Wij adviseren u daarom altijd de tekst op de verpakking goed te lezen.

De algemene veiligheidsaanbevelingen verdienen speciale aandacht. De meest voorkomende zijn:

  • de middelen buiten bereik van kinderen houden
  • tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken
  • de middelen verwijderd van eet- en drinkwaren en van diervoeder bewaren
  • in de lucht aanwezig middel niet inademen

Deze en voor sommige producten uitgebreidere veiligheidsaanbevelingen, staan altijd op de verpakking of op het etiket vermeld o.a. als gevaarsymbolen, H-zinnen, EUH-zinnen en P-zinnen.

Gevaarsymbolen

Omdat aan het omgaan met gewasbeschermingsmiddelen altijd bepaalde risico's verbonden zijn is het belangrijk dat u gevaarsymbolen kent en herkent.
GHS01
GHS01
Ontplofbaar
GHS02
GHS02
Ontvlambaar
GHS03
GHS03
Oxiderend

GHS04
GHS04
Gassen onder druk

GHS05
GHS05
Corrosief
GHS06 
GHS06
Giftig
GHS07
GHS07
Irriterend
GHS08
GHS08
Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk
GHS09
GHS09
Milieugevaarlijk

Gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Op het etiket van ieder gewasbeschermingsmiddel staan zogenaamde H-zinnen of Gevarenzinnen (de H van het Engelse Hazard). Middels één of meerdere van de in totaal 62 verschillende H-zinnen wordt aangegeven welke potentiële risico's een middel met zich mee kan brengen.
H200 Instabiele ontplofbare stof.
H201 Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
H202 Ontplofbare stof; ernstig gevaar voor scherfwerking.
H203 Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.
H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.
H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand.
H206 Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
H207 Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
H208 Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H221 Ontvlambaar gas.
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H223 Ontvlambare aerosol.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H228 Ontvlambare vaste stof.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.
H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.
H232 Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.
H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming.
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.
H242 Brandgevaar bij verwarming.
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H281 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330  Dodelijk bij inademing.
H331  Giftig bij inademing.
H332  Schadelijk bij inademing.
H334  Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340  Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H341  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H350  Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>
H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.
H351  Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360  Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360F Kan de vruchtbaarheid schaden. 
H360D Kan het ongeboren kind schaden. 
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. 
H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 
H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H361  Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361  Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. 
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. 
H362  Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H370  Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H371  Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H372  Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373  Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H400  Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413  Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
H420  Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer.
 

Bijkomende informatie (EUH-zinnen)

Bijkomende informatie over de gevaren.
EUH014 Reageert heftig met water.
EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH070 Giftig bij oogcontact.
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
EUH201  "Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen"
EUH201A Let op! Bevat lood.
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
EUH203 Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
EUH207  Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
EUH209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden.
EUH210  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EUH211  Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EUH212  Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
 

Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

Op het etiket van ieder gewasbeschermingsmiddel staan ook zogenaamde P-zinnen of Voorzorgsmaatregelen (de P van het Engelse Precaution). Middels één of meerdere van de in totaal 136 verschillende P-zinnen geven aan welke veiligheids -en voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden bij vervoer, opslag, gebruik van of ongelukken met het product.
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102  Buiten het bereik van kinderen houden.
P103  Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P201  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202  Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211  Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P212  Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.
P220  Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P222  Contact met de lucht vermijden.
P223  Contact met water vermijden.
P230  Vochtig houden met…
P231  Inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren.
P232  Tegen vocht beschermen.
P233  In goed gesloten verpakking bewaren.
P234  Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P235  Koel bewaren.
P240  Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241  Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.
P242  Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243  Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P244  Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.
P250  Malen/schokken/wrijving/… vermijden.
P251  Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P260  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P262  Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P263  Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P264  Na het werken met dit product … grondig wassen.
P270  Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271  Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P272  Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273  Voorkom lozing in het milieu.
P280  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P282  Koude-isolerende handschoenen en hetzij gelaatsbescherming hetzij oogbescherming dragen.
P283  Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen.
P284  [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
P301  NA INSLIKKEN:
P302  BIJ CONTACT MET DE HUID:
P303  BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P304  NA INADEMING:
P305  BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P306  NA MORSEN OP KLEDING:
P308  NA (mogelijke) blootstelling:
P310  Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P311  Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P313  Een arts raadplegen.
P314  Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P315  Onmiddellijk een arts raadplegen.
P320  Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).
P321  Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
P330  De mond spoelen.
P331  GEEN braken opwekken.
P332  Bij huidirritatie:
P333  Bij huidirritatie of uitslag:
P334  In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen].
P335  Losse deeltjes van de huid afvegen.
P336  Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.
P337  Bij aanhoudende oogirritatie:
P338  Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P340  De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342  Bij ademhalingssymptomen:
P351  Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352  Met veel water/… wassen.
P353  Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P360  Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
P361  Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P362  Verontreinigde kleding uittrekken.
P363  Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P364  En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P370  In geval van brand:
P371  In geval van grote brand en grote hoeveelheden:
P372  Ontploffingsgevaar.
P373  NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
P375  Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
P376  Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.
P377  "Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden"
P378  Blussen met …
P380  Evacueren.
P381  In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.
P390  Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P391  Gelekte/gemorste stof opruimen.
P401  Overeenkomstig … bewaren.
P402  Op een droge plaats bewaren.
P403  Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P404  In gesloten verpakking bewaren.
P405  Achter slot bewaren.
P406  In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P407  Ruimte laten tussen stapels of pallets.
P410  Tegen zonlicht beschermen.
P411  Bij maximaal … °C/…°F bewaren.
P412  Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
P413  Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.
P420  Gescheiden bewaren.
P501  Inhoud/verpakking afvoeren naar …
P502  Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling.
P503  Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over verwijdering/terugwinning/recycling.
 
Copyright © Bayer AG