dinsdag, 1 augustus 2023

EFSA rondt haar conclusies over glyfosaat af

De beoordeling van het effect van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu heeft geen kritieke probleemgebieden aan het licht gebracht.

Op 6 juli 2023 kondigde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) [link] de conclusie aan van de collegiale toetsing van het bijgewerkte renewal assessment report (RAR), opgesteld door de Assessment Group on Glyphosate (AGG)*.

De Glyphosate Renewal Group (GRG) is verheugd over de conclusies van de EFSA, die geen kritieke punten van zorg heeft geïdentificeerd in haar collegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof glyfosaat met betrekking tot het risico voor mens en dier of het milieu.

Deze definitieve wetenschappelijke conclusies zijn consistent met de beoordelingen van toonaangevende gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals het overweldigende bewijs van bijna 50 jaar wetenschap. 

De afronding van de conclusies van de EFSA is een cruciale mijlpaal in het lopende hergoedkeuringsproces. De uitkomst volgt op een extreem robuust evaluatieproces, een van de strengste ter wereld. Daarom is de GRG van mening dat de conclusies van de EFSA de basis leggen voor een succesvolle hergoedkeuring van glyfosaat in de EU. 

De conclusies zijn nu beschikbaar voor de Europese Commissie, de lidstaten en de aanvragers – die samen de GRG vormen. Ze zullen in de komende twee weken openbaar worden gemaakt.

Als volgende stap zal de Europese Commissie de conclusies van de EFSA en het RAR van de AGG analyseren. Zij zal dan een verlengingsverslag en een ontwerpverordening voorleggen aan de lidstaten waarin wordt voorgesteld om de toelating van glyfosaat al dan niet te verlengen. 

De vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zullen over de ontwerpverordening stemmen in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF).  

Het dossier voor de verlenging van de toelating van glyfosaat voor 2020 bevatte meer dan 180.000 pagina’s en 1.500 wetenschappelijke studies. Het is het meest uitgebreide dossier in zijn soort dat ooit is ingediend bij de Europese autoriteiten.

De GRG heeft het volste vertrouwen in het proces en vertrouwt erop dat de beslissing wetenschappelijk onderbouwd is. De groep blijft zich inzetten om te voldoen aan en bij te dragen aan alle relevante aspecten van het vernieuwingsproces.

Voor vragen kunt u contact opnemen met grg@glyphosate.eu


* De beoordelingsgroep bestaat uit de volgende regelgevende instanties van vier Europese lidstaten: ANSES (Frankrijk), Nebih (Hongarije), ctgb (Nederland) en KEMI (Zweden).